Política de protecció de dades


He estat informat de què aquest Ajuntament tractarà i guardarà les dades aportades en la instància i en la documentació que l'acompanya per a la participació en
activitats físiques i esportives.

Responsable
Ajuntament de Tona
c/ De la Font, 10, 08551 – Tona
Tel. 938 870 201
http://www.tona.cat/


Finalitat Principal
Gestionar les inscripcions en les activitats físiques i esportives, mantenint informades a les persones inscrites d'altres activitats.

Legitimació
Consentiment informat i explícit. Les dades són necessàries per gestionar la participació en l'activitat.
 
Destinataris
Les vostres dades no es cediran a tercers, a excepció d'aquelles administracions com la Diputació de BCN o Mancomunitat la Plana de què formen part els usuaris. No hi ha previsió de transferències a tercers països.

Drets de les persones
Podeu accedir a les vostres dades sol·licitar-ne la rectificació o supressió,oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a l'adreça de l'Ajuntament o mitjançant la seu electrònica.

Termini de conservació de les dades
Les dades seran conservades durant la vigència de les activitats.

Informació Addicional
Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la següent url (http://www.tona.cat/altres-continguts/proteccio-de-dades-personals


Avís legal

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016), us informem que les dades facilitades s’inclouran al Registre d'activitats de l'Ajuntament de Tona. Així mateix, us informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, de rectificació, de supressió, d’oposició, de la limitació del tractament i de la portabilitat de les dades en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant comunicació escrita específica del tràmit, adjuntant fotocòpia del DNI i la documentació complementària, si s’escau, a la seu de l’Ajuntament (C. de la Font, 10, de Tona), o bé mitjançant el formulari electrònic que es troba a l’apartat dels tràmits de l’Ajuntament.